FR - NL

BTW 2015

05 december 2014

Sinds 1 januari 2013 is de invorderbaarheid van de BTW niet langer effectief bij het uitschrijven of bij de ontvangst van een factuur. Ondanks de verschillende versies die deze BTW-richtlijn heeft gekend, bleef de onduidelijkheid bestaan en dus heeft de BTW-administratie een overgangsstelsel ingevoerd tot eind 2013, en verlengd tot eind 2014. Binnen dit overgangsstelsel kunnen de ondernemingen de te betalen en af te trekken BTW blijven beheren volgens het oude model of volgens de nieuwe richtlijn.
Wat verandert er in 2015 ?
De ontvangst van een factuur leidt niet automatisch meer tot de aftrek van de BTW. Om de BTW van een factuur te kunnen aftrekken, moet uw leverancier de goederen geleverd of zijn werkzaamheden voltooid hebben of moet u de factuur betaald hebben. Elk van deze handelingen geldt als wat we vervolgens het « belastbaar feit » zullen noemen.
Dat houdt in dat alle facturen ontvangen na het belastbaar feit behandeld mogen worden zoals tevoren.
De facturen waarop deze nieuwe richtlijn betrekking heeft, zijn voorschotfacturen. In dat geval heeft het belastbaar feit nog niet plaatsgevonden en kunt u de BTW niet aftrekken.
Sinds kort (7 oktober 2014) biedt de BTW-administratie de mogelijkheid om deze binnenkomende voorschotfacturen op twee manieren te behandelen.

 1. De factuur krijgt een klassieke behandeling en de BTW wordt onmiddellijk afgetrokken, ook al heeft het belastbaar feit niet plaatsgevonden.
  Voor deze factuur gaat daarmee een tolerantieperiode van 3 maanden in die het mogelijk maakt de BTW-aftrek te behouden.
  Als het belastbaar feit na de drie maanden heeft plaatsgevonden, hoeft niets veranderd te worden. Aangezien de BTW is afgetrokken en het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, is alles in orde.
  Maar als het belastbaar feit niet heeft plaatsgevonden, dan moet de onterecht afgetrokken BTW geregulariseerd worden via vak 61 van de BTW-aangifte.
  Nadien, als het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, kan de BTW opnieuw worden afgetrokken door regularisering, maar dit keer in uw voordeel via vak 62 !
 2. De BTW wordt niet onmiddellijk afgetrokken en de aftrek gebeurt naarmate het belastbaar feit plaatsvindt.

Hetzelfde principe is van toepassing voor uitgaande facturen. Wanneer u een voorschotfactuur uitschrijft, staat het u vrij om de BTW pas te betalen nadat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden. Deze factuur moet dan melding maken van de vermoedelijke aftrekdatum van de BTW. Deze datum is echter louter indicatief en verplicht u de facto niet om de BTW op die datum te betalen.
Er komt een aangepaste versie van WinAuditor beschikbaar in januari 2015. Met deze versie kiest u welke behandeling u aan uw voorschotfacturen wenst te geven.

Wat uw dossier betreft

U hebt de keuze om al dan niet de voorschotfacturen te behandelen. Als u denkt dat u de voorschotfactuur nooit zal moeten behandelen, dan kunt u kunt u beslissen om dat van aanvang niet te doen.
De keuze om een factuur niet te behandelen, is verantwoord, ook al ontvangt u een voorschotfactuur maar bent u er zeker van dat het belastbaar feit altijd zal plaatsvinden binnen de tolerantieperiode van drie maanden.

Wat de binnenkomende facturen betreft

Als u ervoor kiest om de voorschotfacturen te behandelen, stelt WinAuditor 3 keuzemogelijkheden voor bij de invoer van een binnenkomende factuur :

 1. (Klassieke factuur, dit is geen voorschotfactuur en de BTW wordt afgetrokken in de aangifte voor de periode van de factuur.
 2. Voorschotfactuur, de BTW wordt afgetrokken in de aangifte voor de periode van de factuur. Indien het belastbaar feit niet plaatsvindt binnen de drie maanden stelt WinAuditor voor de te vroeg afgetrokken BTW te regulariseren.
 3. Voorschotfactuur, de BTW wordt niet onmiddellijk afgetrokken ; dit gebeurt geleidelijk aan naargelang het belastbaar feit plaatsvindt.

Wat de uitgaande facturen betreft

Indien u ervoor kiest voorschotfacturen te behandelen, stelt WinAuditor twee keuzemogelijkheden voor bij de invoer van een uitgaande factuur :

 1. Klassieke factuur, dit is geen voorschotfactuur en de BTW moet betaald worden als afgetrokken bedrag in de aangifte voor de periode van de factuur.
 2. Voorschotfactuur, de BTW moet niet onmiddellijk betaald worden ; dit gebeurt geleidelijk aan naargelang het belastbaar feit plaatsvindt.

Wat de BTW-aangifte betreft

WinAuditor reikt alle (binnenkomende en uitgaande) facturen aan die geregulariseerd moeten worden. Daarbij is het mogelijk voor elke factuur procentueel aan te geven in welke mate het belastbaar feit heeft plaatsgevonden. In functie van de keuze die gemaakt wordt bij de invoer stelt WinAuditor voor de af te trekken of te betalen BTW te regulariseren via de vakken 61 en 62, of een diverse operatie aan te maken om de af te trekken of te betalen BTW te regulariseren.

 


INTRASTAT

30 november 2014

Vanaf 2015 kunnen de Intrastat-aangiften enkel nog ingediend worden in een nieuw XML formaat.
WinAuditor zal worden aangepast zodat dit XML formaat kan worden aangemaakt.

 


MOSS

15 october 2014

De MOSS of Mini-One-Stop Shop is een nieuwe dienst op Intervat
Deze dienst richt zich enkel tot ondernemingen die verkopen aan particulieren :

 • Telecommunicatiediensten
 • Radio- en televisiediensten
 • Diensten verstrekt langs elektronische weg

Deze ondernemingen moeten vanaf 2015 het BTW-tarief toepassen dat geldt in het land van de particuliere klant. Deze BTW is verschuldigd aan de schatkist van het land van de klant.
Om te voorkomen dat deze bedrijven per land een BTW-aangifte moeten opmaken,staat de administratie toe dat de te betalen BTW-bedragen in één enkele aangifte per land worden aangegeven, de MOSS aangifte.
WinAuditor wordt aangepast zodat BTW-codes per land kunnen worden gebruikt en in een rekenblad uitgevoerd naar de verkoopboeken voor een vlotte samenstelling van deze MOSS-aangifte.


BelcoTax

 

 • Nieuwe brochure Belcotax On Web inkomsten 2014 en nieuw XSD-bestand beschikbaar - 08/12/2014
  De nieuwe brochure Belcotax On Web inkomsten 2014 (v1) (PDF, 1.24 MB) en het bestand "Belcotax 2014 XSD (ZIP, 28.58 Kb)" zijn nu beschikbaar op de "Publicaties" pagina.
 • Een fiche 281.50 mag nooit een negatief bedrag bevatten - 02/06/2014
  Art. 57, 1°, WIB 92 voorziet inderdaad enkel commissies, makelaarslonen, enz. die een belastingplichtige wil aftrekken als beroepskosten. 
  Een belastingplichtige dient dus geen fiche 281.50 op te stellen voor sommen waarvan hij de begunstigde is.
 • Belcotax-on-web inkomsten 2013 is nu beschikbaar - 06/02/2014

 


Fiscaliteit kondigt controleacties aan met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen

18 juni 2013

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft beslist om net als vorig jaar ook in 2013 een aantal lopende of nog te verwachten controleacties aan te kondigen. Zo krijgen burgers een beter idee van de kans op een fiscale controle en de reden waarom zij mogelijk controle krijgen.

In 2013 besteedt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit tijdens controles extra aandacht aan:

 • Niet-indiening van aangiften (nultolerantie voor alle belastingen)
 • Splitsing van eigendomsrecht  (fiscaal misbruik van het vruchtgebruik om personenbelasting of vennootschapsbelasting te ontwijken)
 • Verrekenprijzen (berekening en facturatie)
 • Misbruik van vennootschapsstructuren (om personenbelasting te ontwijken)
 • Horeca (controle van o.a. btw-tarieven en omzet)
 • Buitenlandse vennootschappen actief in de bouwsector (controle van o.a. bedrijfsvoorheffing op lonen en van de aanwezigheid van een vaste inrichting)
 • Gebrek aan samenhang tussen de aangiftegegevens van rechtspersonen


Naast deze specifieke aandachtspunten voert Financiën uiteraard ook algemene controles van de fiscale situatie van de belastingplichtigen uit.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit wil op deze manier transparant communiceren over de te verwachten controleacties en hoopt hierdoor ook belastingplichtigen aan te zetten om in de toekomst hun fiscale verplichtingen correct te vervullen. 

bron : FOD Financiën